Vedtægter

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling onsdag den 26. marts 2019.

Seneste rettelser 28. februar 2012.

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Frederikshavn Firma Klub

Initialer: FFK

Stiftet den. 5. maj 1961

§ 2. Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Adresse: FFK Centret, Flade Engvej 8, Frederikshavn.

§ 3. Foreningens formål:

Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at fremme interessen for idræt, motion og samvær.

§4 Organisationsforhold

Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

§5 Medlemskab

5.1. Foreningen, der er åben for alle, optager personer som nedenfor anført:

a. Firmaklubber, brancheklubber samt deres familier.

b.Fællesskaber samt deres familier. c. Medlemmer til individuelle aktiviteter.

5.2. Optagelse af medlemmer afgøres af bestyrelsen.

§6 Udmeldelse

6.1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§7 Ordinær generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse, eller ved mail og hjemmeside.

7.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag.

6. Orientering vedrørende kontingenter.

7. Orientering om næste års budget.

8. Valg i henhold til vedtægterne.

9. Eventuelt.

 

 

7.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

7.5. Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.

8.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse.

§9 Valg

9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 3 personer således:

a. På ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.

b. På lige år vælges næstformand og bestyrelsesmedlemmer, ikke valgt på lige år

9.3. Ved afgang i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor indtrådte er på valg.

9.5. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne afgår skiftevis hvert år.

9.6. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§10 Afstemninger

10.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

10.2. Alle aktive medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

10.3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

10.4. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot eet stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

10.5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til §7.3., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

§11 Bestyrelsen

11.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og centret og repræsenterer disse i alle forenings- og driftsmæssige forhold.

11.2. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

11.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.

11.4. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsens medlemmer kan kræve skriftlig afstemning i personsager.

11.5. Bestyrelsen ansætter/afskediger den for arbejdet nødvendige hjælp og udarbejder hertil hørende arbejds- og funktionsbeskrivelser samt lovbestemte ansættelsesbeviser/kontrakter.

§12 Ad hoc udvalg

12.1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige korterevarende opgaver.

12.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinjer for disse.

§13 Medlemspligter

13.1. Medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinier og bestemmelser.

13.2. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer fra deltagelse i foreningens aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

§14 Tegningsret

14.1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige underskrift af formand og den økonomiansvarlige.

14.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

14.3. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§15 Kontingenter

15.1. Kontingenter fastsættes hvert år af bestyrelsen forud for den årlige generalforsamling.

15.2. Restancer i kontingenter ud over 3 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemsskabet i foreningen. Ingen, der er slettet p.g.a. restancer, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

15.3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte eller fritage kontingentet for et medlem.

15.4. Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

§16 Regnskab og revision

16.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregskab og en status.

16.2. Økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt orienterer om næste års kontingent og budget.

16.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest med udgangen af januar måned, og underskrives af formand, økonomiansvarlige og revisorer.

16.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.

16.5. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens diverse konti, herunder bank- og girokonti i henhold til gældende retningslinjer for folkevalgt revisor.

16.6. Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

§17 Eksklusion

17.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der bevisligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved foreningens stævner og arrangementer.

17.2. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§18 Vedtægtændringer

18.1. Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer.

18.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på generalforsamlingen.

18.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, med efterfølgende endelig godkendelse af generalforsamlingen, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav herom.

§19 Foreningens opløsning

19.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

19.2. Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om afvikling af evt. fast ejendom. Her er almindelig flertal tilstrækkelig. Overskydende midler skal overføres til almennyttige formål.

19.3. Bestyrelsen har pligt til at forestå en ordentlig afvikling af foreningen, herunder nødvendige møder med myndigheder, m.fl.