Love for foreningen

Frederikshavn Firmaidræts Klubs Støtteforening

 

§1 Navn & hjemsted

Foreningens navn er Frederikshavn Firmaidræts Klubs Støtteforening, forkortet til FFK’s Støtteforening.

Foreningens hjemsted er Frederikshavn

§2 Formål

FFK’s Støtteforening har til formål, at øge interessen for firma-sporten i Frederikshavn-området og støtte denne økonomisk og materielt.

§3 Medlemmer

Medlem af foreningen kan enhver blive, når bestyrelsen godkender optagelsen.

Udmelding kan kun ske hver 1. januar.

§4 Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves helårligt.

§5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne kræver det.

Stemmeret har alle medlemmer, dog kun ved personligt fremmøde.

Alle afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal og sker ved håndsoprækning medmindre mindst 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Forslag til generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2022
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af formand lige år/Lis Sortkær ikke på valg
 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Gitte Madsen
 7. Valg af 2 suppleanter

Henny Jørgensen og Carsten Hyttel på valg.

Suppleanter træder ind som hjælpere i bestyrelsen. 

 1. Valg af 2 Bilags kontrollanter.
 2. Egon Nielsen og Karina Nielsen på valg hvert år.
 3. Sten Larsen FFK's rep. af ApS. Konstitueret og ikke på valg.
 4. Eventuelt

§6 Bestyrelsen

Kun medlemmer af Frederikshavn Firmaidræts Klub kan vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og konstituerer sig selv med formand.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår således, lige år Formand og 1 bestyrelsesmedlem, ulige år, kassereren.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten.

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 1 bestyrelsesmedlem forlanger det.

Alle afgørelser foregår ved simpelt stemmeflertal.

Ved bestyrelsesmøderne føres protokol.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen og varetager foreningens ledelse og er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

§7 Økonomi & Revision

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

Foreningens midler må bruges til firmasportslige formål, samt til anden aktivitet indenfor foreningen.

Regnskabet skal, når det forelægges generalforsamlingen være revideret og underskrevet af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8 Opløsning

Opløsning af foreningen, kan kun ske, på en til dette formål indkaldt

generalforsamling.

Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for en opløsning.

I tilfælde af opløsning skal foreningens midler anvendes til firmasportslige formål.

Sidste ændring marts 2007

Navneforandring 2011